Jak zostać podoficerem - dla rezerwistów

Procedura przyjęcia na podoficera zawodowego (kapral, starszy kapral, plutonowy, sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży, chorąży, starszy chorąży, starszy chorąży sztabowy) dla podoficerów rezerwy.

etap 1:
WOLNE STANOWISKO.
Wystarczy stawić się do właściwej pod względem zamieszkania Wojskowej Komendy Uzupełnień. Osoba zajmująca się naborem posiada informacje na temat wolnych stanowisk podoficerskich w jednostkach wojskowych. Po wstępnej kwalifikacji, zostaniesz zapoznany z przepisami normującymi przebieg służby wojskowej i skierowany do jednostki wojskowej w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu z wychowania fizycznego.
etap 2:
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - WYMAGANIA.
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – odbywa się ona w jednostce wojskowej. Polega ona na weryfikacji kandydata pod następującymi względami:
 • wykształcenie – warunkiem jest ukończenie szkoły średniej,
 • stosunek do służby wojskowej – uregulowany w pełnym wymiarze,
 • stopień wojskowy – warunkiem jest posiadanie stopnia wojskowego co najmniej kaprala. Stopień wojskowy szeregowego lub starszego szeregowego eliminuje kandydata do korpusu podoficerów zawodowych, ale stwarza zarazem możliwość powołania do korpusu szeregowych zawodowych,
 • karalnośćniekarany,
 • posiadane kwalifikacje – uprawnienia specjalistyczne w zależności od wymagań na stanowisku,
 • łączny czas trwania dotychczasowych okresów czynnej służby wojskowej kandydata – z ewentualnie podpisanym nowym kontraktem nie może przekroczyć 12 lat.
 • kategorię zdrowia – (jeśli była wcześniej orzekana) – posiadanie kategorii zdrowia „D” lub „E” eliminuje kandydata do korpusu podoficerów zawodowych.
etap 3:
EGZAMIN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.
EGZAMIN Z WF odbywa się w jednostce wojskowej. Ocenę z egzaminu sprawności fizycznej stanowi średnia z czterech konkurencji do wyboru:
 • mężczyźni:
  • marszobieg na 3000m lub pływanie ciągłe przez 12 min,
  • skłony tułowia w przód w czasie 2 min,
  • podciąganie na drążku lub uginanie i prostowanie ramion na ławeczce,
  • bieg wahadłowy 10x10 lub bieg zygzakiem – koperta
 • kobiety:
  • marszobieg na 1000m lub pływanie ciągłe przez 12 min,
  • skłony tułowia w przód w czasie 2 min,
  • podciąganie na drążku lub uginanie i prostowanie ramion na ławeczce,
  • bieg wahadłowy 10x10 lub bieg zygzakiem – koperta
Ocena z poszczególnych konkurencji regulowana jest normami czasowymi lub ilościowymi. W zależności od wieku kandydata normy są mniejsze. Ocena z egzaminu to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych konkurencji Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu sprawności fizycznej jest uzyskanie co najmniej 75 % ocen pozytywnych (tzn. zaliczenie 3 konkurencji).

PO ZAKOŃCZENIU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ TWOJE DOKUMENTY PRZESYŁANE SĄ DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ.

Mowa tu o zaświadczeniu o możliwości zatrudnienia oraz wyciągu z protokołu z egzaminu sprawności fizycznej. Dokumenty te wysyła komórka personalna jednostki wojskowej, która przeprowadzała rozmowę kwalifikacyjną, do właściwej pod względem zamieszkania WKU kandydata. Procedura taka trwa z reguły kilka dni.
etap 4:
KOMPLETNA TECZKA DOKUMENTÓW.
Wojskowa Komenda Uzupełnień powiadamia kandydata o otrzymaniu dokumentów kwalifikacyjnych z jednostki wojskowej informuje o obowiązku dostarczenia wniosku kandydata o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Załącznikami do tego wniosku są:
 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • zaświadczenie z jednostki wojskowej o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe,
 • dokument potwierdzający posiadany stopień wojskowy,
 • dowód osobisty wraz z uwierzytelnioną kopią,
 • prawo jazdy wraz z uwierzytelnioną kopią,
 • inne dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe na przyszłym stanowisku.
Wojskowy Komendant Uzupełnień do wymienionych dokumentów dołącza opinię o kandydacie sporządzoną na podstawie dokumentów kandydata zgromadzonych w Komendzie i cały komplet przesyła do organu kompetentnego do powołania żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej.
etap 5:
BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE.
Po uzyskaniu akceptacji wniosku Wojskowa Komenda Uzupełnień wzywa kandydata, w celu skierowania do:
 • Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej (TWKL) - w celu odbycia badań lekarskich. W TWKL kandydat otrzymuje kartę obiegową z badaniami do wykonania. Na podstawie opinii lekarskich na karcie obiegowej TWKL sporządza orzeczenie lekarskie. Procedura taka trwa około 2 tygodnie.
  UWAGA: Od negatywnego orzeczenia lekarskiego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania, przysługuje prawo odwołania (zgodnie z KPA), a co za tym idzie możliwość powtórzenia badań, które dały wynik negatywny.
 • Wojskowej Pracowni Psychologicznej - w celu odbycia badań psychologicznych. Kandydat jest poddawany szeregowi testów psychologicznych mających na celu sporządzenie orzeczenia psychologicznego w związku z brakiem przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
PO ZAKOŃCZENIU BADAŃ LEKARSKICH DOKUMENTY PRZESYŁANE SĄ DO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ W CELU POWOŁANIA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
etap 6:
POWOŁANIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE PODOFICERÓW ZAWODOWYCH.
Następuje na mocy rozkazu personalnego organu uprawnionego do jego wydania
etap 7:
PODPISANIE KONTRAKTU.
Następuje w jednostce wojskowej, pomiędzy kandydatem a dowódcą jednostki wojskowej. Jeden z egzemplarzy kontraktu wysyłany jest do WKU, na podstawie którego Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawia skierowanie do jednostki wojskowej (oraz, w wypadku osób zatrudnionych, informuje pracodawcę o powołaniu do zawodowej służby wojskowej).
etap 8:
ROZPOCZĘCIE SŁUŻBY.
Realizuje się poprzez stawiennictwo w jednostce wojskowej w dniu i godzinie określonych w skierowaniu otrzymanym z WKU.